Lauk0505De

Meldung vim 26. April 2005: Anhörung am 12. Mai im Plenarsaal des Landtags von Baden-Württemberg

Jürgen Betten, Patentanwalt, Kanzlei Betten / Wiki: Kanzlei Betten&Resch & Softwarepatente

Hosting sponsored by Netgate and Init Seven AG